Sunday, April 14, 2024

Cúrsaí

Táimse i mo chónaí in áit ar an dtugtar Bun Cranncha. Is éard atá sa ‘Crannach’ ná ainm na habhann ar a bhfuil ainm na háite bunaithe; agus tháinig ainm na habhann, seans, ó líon na gcrann atá chaon taobh di agus í ar a bealach chun na farraige.

Ar thug sibh faoi deara, riamh, nach caol díreach a bhíonn cúrsa aon abhainn? De réir mar a thuigim ó mo chuid taighde, b’fhearr leis an abhainn an cúrsa díreach, ach bíonn baic ar a bealach i dtreo na farraige, agus bíonn uirthi lúbadh agus casadh de réir mar a bhuaileann sí leis na baic éagsúla ar a turas go ceann scríbe.

Go nádúrtha, ritheann abhainn léi ar an gcosán is feiliúnaí di fhéin ach nuair a bhuaileann sí le bac ar bith, brúitear an t-uisce le fórsa agus le forneart anonn go dtí an taobh eile den bhruach, rud a chuireann lúb ina turas. Leanann an lúb sin uirthi ag lúbadh de réir mar a bhrúitear í ó thaobh amháin go taobh eile. Má lúbann an abhainn ar ais uirthi fhéin, cruthaítear lúbloch san áit sin, ach leanann an abhainn léi ag rith.  Ar an gcaoi sin, cé go bhfágann sí loch ina diaidh, tá an abhainn ar ais ar an gcosán is sciobtha a thabharfas chun na farraige í. Le luas, ar ndóigh, tarlaíonn creimeadh agus athraíonn an tírdhreach dá réir sin; lúb i ndiaidh lúibe, casadh i ndiaidh casaidh.

Ní bhíonn cúrsaí an tsaoil caol díreach don duine ach an oiread. Is iomaí lúb, cor agus casadh ar chosán an tsaoil agus an duine ag gluaiseacht i dtreo cheann scríbe; slí chorrach cham a bhíonn inti, go minic. Sa chás sin, samhlaím lúbloch mar a bheadh lorg ann, lorg atá fágtha ina dhiaidh ag an duine a thosaigh amach ar chosán amháin ach a chríochnaigh ar ais san áit inar thosaigh siad; ladhar bóthair sroichte arís aige, ach lorg a chuid fánaíochta fágtha ina dhiaidh aige ar dhromchla an tsaoil.

Nuair a bhíonn cinneadh le déanamh againn, ní bhíonn an tslí i gcónaí soiléir, go háirithe má bhíonn baic le sárú. I ndeireadh an lae, cibé foinse a thugann beatha dúinn, maith nó olc, is fúinn fhéin a bhíonn sé an cosán is fearr a aimsiú, nuair is féidir linn. Nuair a bhuaileann duine le constaic, is faoin duine atá sé an bealach is fearr a fháil thart ar an gconstaic sin, gan mórán dochair a dhéanamh do dhaoine eile. Fágtar loirg. Mura féidir linn forneart, lámh láidir agus iomarcaíocht dhaoine eile a sheachaint, ar a laghad bíodh sé le rá againn gur sheas muid an fód ina gcoinne le neart ár ndaonnachta.

*************************

Beidh leagan den bhlagmhír seo le léamh ins an Donegal News, Dungannon Herald, Strabane Chronicle, agus Ulster Herald a bhuí le heagarthóireacht Sheáin Uí Dhaimhín ar an leathanach 'Súil Thart' sna nuachtáin sin. 

Monday, April 1, 2024

Gaeilge Éigeantach

Is gearr uaim aois an phinsin mar sin ní raibh mé ag súil go bhfaighinn tairiscint ar obair ag an tráth seo de mo shaol. Ach tháinig glaoch fóin agus, go gairid ina dhiaidh, tháinig litir; tá an conradh faighte agam. Conradh bliana. Tá cinneadh le déanamh agam agus ní mór gach deis a thapú nuair atá an tseanaois ag breith suas ort le luas lasrach. Ar a laghad, caithfear dianmhachnamh a dhéanamh faoin deis atá curtha ar fáil duit, sílim.

Nuair a fheicim an focal ‘Feidhmeannach’ i dteideal oibre ar bith, samhlaím tábhacht ar leith ag baint leis an bpost, dá bhrí sin bhí mé meallta ar an bpointe. Ach, caithfear a bheith cúramach faoi theidil aon phost (rud a mholfainn do chuile dhuine agaibh, a léitheoirí) agus léigh mé an cháipéis a seoladh chugam ina hiomláine, le bheith cinnte nach raibh aon rud idir na línte a chuirfeadh dallamullóg orm nó nár thuig mé i gceart. Ó tharla go bhfuil intleacht shaorga (IS) in úsáid go fairsing agus go rialta na laethanta seo, is fearr a bheith aireach, ceapaim fhéin.

Chuaigh mé tríd an gcáipéis agus níor thug mé faoi deara aon intleacht shaorga ag feidhmiú inti. Go bhfios dom, ar aon nós. Ar an taobh eile den scéal, an féidir meabhair chinn an phinsinéara-le-bheith a thrust, meas tú? Déanaim iarracht coinneáil suas le saol na teicneolaíochta ach bíonn lucht na cumadóireachta an-chliste agus bíonn sé deacair cos a choinneáil leo.

Pé scéal é, de réir mar a thuigim, is é an jab a bheadh le déanamh agamsa mar fheidhmeannach ná deimhin a dhéanamh de go bhfuil,

a.     Gaeilge d’ardchaighdeán ag na feidhmeannaigh sheachtracha faoi mo chúram 

b.    Gaeilge amháin á labhairt acu sa mbaile agus go sóisialta 

      c.    Gaeilge amháin in úsáid acu ar na meáin shóisialta

      d.    leabhair i nGaeilge á léamh acu chuile mhí, go háirithe i Mí Feabhra.  

Níl a fhios agam fúibhse, a léitheoirí, ach ní hé an sórt duine mise a cheapann go bhfuil mo chuid Gaeilge fhéin sách maith le breithiúnas a thabhairt ar Ghaeilge labhartha ná scríofa aon duine eile. Chomh maith leis sin, is duine príobháideach mé fhéin agus níor mhaith liom go mbeadh orm mo shrón a shá isteach i saol príobháideach aon fheidhmeannach agus é/í sa mbaile, nó amuigh go sóisialta, nó ar an idirlíon. Mhothóinn mar a bheadh stalcaire ann.

Ar maidin, théis roinnt mhaith ama caite agam ag dul anonn is anall leis an scéal, rinne mé mo chinneadh. Cé go bhfuilim buíoch go bhfuil eagrais ann atá fós sásta deiseanna a thabhairt do mo leithéidí, táim den bharúil nach bhfeilfeadh an post mar Fheidhmeannach na bhFeidhmeannach Seachtrach (FFS) domsa. Má tá aithne agat ar aon duine a bheadh sásta tabhairt faoin bpost, nó dá mbeadh suim agat fhéin ann, is féidir do chuid suime agus do chuid sonraí a chur in iúl i ríomhphost chuig feidhmeannachnanamadánaibreáin@gmail.com.  

Bainigí sult as an lá, a chairde.

Sunday, March 31, 2024

Éan Scéal Agam

Tá tír na n-éan ar chúl an tí, tír álainn trína chéile, lucht dhá chos ag eitilt an tslí, is cleití orthu mar eanlaith...


                                                     
                                                                   Gabha DubhLasair Choille


    
                                                                      Rí Rua


    
                                                                     Spideog

    
   Spideog agus Siscín 


                                                                  Meantán Mór


                                                                   Siscín/Píobaire


                                                                   Smólach

Thursday, March 21, 2024

Nósanna

Níl a fhios agam cén uair a thug mé an nós áirithe seo faoi deara, ach chomh luath agus a thug mé faoi deara go raibh mé á dhéanamh, rinne mé cinneadh gurbh fhearr liom gan é a dhéanamh arís. Nílim gan locht, an dtuigeann sibh. Glacaim leis go ndéanaim botúin, go bhfuilim lag scaití, go mbím neamhchinnte scaití, go mbrisim nós, go bhfuil mo nóisin fhéin agam (mar atá againn uilig, seans) gur féidir liom bheith dána nó maith (mar is eol do Shantaí), go bhfuil m’fhéiniúlacht fhéin agam. Ní lia duine ná tuairim, ar ndóigh, ach is minic go mbíonn mé fhéin agus mo choinsias ar aon tuairim nuair a thagann ár smaointe le chéile. Bíodh mé ceart nó mícheart, leanaim ar aghaidh leis na nósanna lena bhfuilim compordach; na nósanna a réitíonn le mo chuid smaointeoireachta fhéin.   

B’fhéidir go leanann daoine ar aghaidh lena gcleachtas mar gur gnáthnós atá ann dóibhsean; an rud a chonaic siadsan déanta ag an nglúin a chuaigh rompu, déanann siad fhéin é gan mórán smaoineamh a dhéanamh faoi. Go minic, leanann siad a dtréad agus nósanna a dtréad mar nach bhfuil sé de nós acu nós a bhriseadh ná nós nua a dhéanamh; freastalaíonn siad ar na heaglaisí céanna, caitheann siad vóta mar a chaith a ndream rompu, tugann siad ainmneacha a sinsear do naíonán nuabheirthe agus, go minic, sloinnte na bhfear amháin a bhíonn ar a bpáistí. Ach, ní bhaineann na cearta sin go baileach leis an scéal seo.

Nuair a thagann cuireadh ó dhlúthchara liom, nó duine de mo lucht aitheantais, is minic ainm mo pháirtí san áireamh ar an gcuireadh, cé go bhfuil seans ann nár casadh fear an tí seo orthu riamh. Is minic cártaí faighte agam ó sheanchara agus é sínithe aici ‘le grá’ uaithi, óna páirtí agus óna bpáistí. Tá daoine nár casadh orm riamh i mo shaol ag seoladh grá chugam! I ngan fhios dóibh fhéin, seans.

Maidir leis an gcuireadh chun bainise, is minic go dtugtar cuireadh don chara móide páirtí agus, in amanna, móide a bpáistí. Ciallaíonn sé sin go mbíonn go leor daoine ag an bpósadh acu nach bhfuil aithne ag an lánúin orthu, gan trácht ar an gcostas sa bhreis a bhíonn i gceist le strainséirí ag teacht chuig an mbainis. Ach, ní bhaineann na cearta sin go baileach leis an scéal seo.

Bíodh beannacht nó cuireadh i gceist, nuair a chuireann cara ainmneacha daoine eile ar chárta, daoine nach raibh riamh páirteach sa chaidreamh a bhí aici nó aige leis an té a gheobhaidh an cárta, an bhfuil nósmhaireacht i gceist, nó an é go gcuirtear an cairdeas a thosaigh ‘duine le duine’ go leataobh agus go ndéantar spleáchas den neamhspleáchas?

*************************

Is é Seán Mór Ó Daimhín, Oifigeach Forbartha le Comhairle Contae Dhún na nGall, eagarthóir Súil Thart. Beidh leagan den alt seo le léamh sna nuachtáin Donegal News, Strabane Chronicle, Ulster Herald agus Dungannon Herald an tseachtain seo. 

Wednesday, March 6, 2024

Reifrinn ar an Teaghlach agus Cúram


Chomh luath agus a tháinig an leabhrán eolais chugam, thosaigh mé á léamh agus ag iarraidh ciall a bhaint as an méid a bhí scríofa ann. Tá focail ann atá ag tarraingt airde, m'airdse san áireamh, focail ar nós 'cóngais bhuanfasacha' agus 'ag dréim le tacú,' mar shampla - céard go baileach atá i gceist leis na focail sin?

Ó fuair mé an leabhrán eolais táim ag léamh alt ar an ábhar, agus ag éisteacht le podchraoltaí ar an ábhar. Tá an dá thaobh cloiste agam. Tá an-mheas agam ar chuid de na daoine atá ag vótáil 'Tá' agus tá an méid céanna measa agam ar chuid de na daoine atá ag vótáil 'Níl.' Tá iarracht déanta agam tuiscint a fháil ar na fáthanna atá acu lena gcinneadh agus fáthanna a n-amhras a thuiscint, ach m'amhras fhéin a chur san áireamh ag an am céanna. 

Táim den bharúil go bhfuil tuiscint níos fearr agam ar an dá thaobh den scéal anois. Ceapaim. Tá nithe san fhoclaíocht nach dtaitníonn liomsa ná le go leor den lucht 'Níl,' agus tá nithe san fhoclaíocht a bhfuil gá leo dar liomsa agus dar le go leor den lucht 'Tá.' 

I ndeireadh na dála, tá cinneadh le déanamh againn uilig. Gan aon duine, eagras, páirtí ná urlabhraí a lua, bíodh mé ceart nó mícheart, seo mar a shamhlaím fhéin an scéal ó mo chuid taighde fhéin, 

a. má chreideann tú nach bhfuil a ndóthain déanta nó geallta ag an rialtas sna leasuithe, seans go mbeidh tú ag vótáil 'Níl.'

b. má chreideann tú go gcaithfear tagairtí a chruthaíonn idirdhealú a bhaint amach, seans go mbeidh tú ag vótáil 'Tá.'

c. má chreideann tú go gcaithfear an reifreann a rith arís, le foclaíocht a fheileann níos fearr do dhaoine nó don rud ina gcreideann tú fhéin, seans go mbeidh tú ag vótáil 'Níl.'

d. má chreideann tú go gcaithfear dul sa seans leis na leasuithe, ag súil go bhfeilfidh siad níos fearr don tromlach sa bhfadthéarma, seans go mbeidh tú ag vótáil 'Tá.'

B'fhéidir go bhfuil an méid sin thuas simplithe an iomarca agam, mar tá a fhios agam go maith go bhfuil i bhfad níos mó i gceist. Má vótálann duine 'Níl,' an féidir a bheith cinnte go mbeidh reifreann eile ann amach anseo a d'fheilfeadh níos fearr, nó an bhfágfar na hAirteagail mar atá siad?  Má vótálann duine 'Tá,' an féidir a bheith cinnte go dtabharfaidh na leasuithe an tacaíocht chuí do chuile saoránach? 

An bhfuair saoránaigh an tacaíocht a tuigeadh le focail ar nós 'coimirce' agus 'féachfaidh an Stát?' An bhfaighidh saoránaigh an tacaíocht a thuigtear le focail ar nós 'coimirce faoi leith' agus 'ag dréim le tacú?' Ar fágadh saoránaigh as an áireamh ón mBunreacht i 1937. An bhfágfar saoránaigh as an áireamh ag na leasuithe nua? 

Tá na ceisteanna chomh casta le hadharc gabhair, agus níl aon fhreagra amháin ann a fheilfidh do chuile cheist. Mar sin fhéin, tá sé tábhachtach vóta a chaitheamh. 

Domsa, tá uileghabhálacht agus comhionannas tábhachtach, agus cé nach féidir chuile dhuine a chosaint le mo vóta, táim den bharúil gur fágadh go leor saoránach as an áireamh san fhoclaíocht a bhí sna hAirteagail thuasluaite roimhe seo, agus go dtabharfaidh na leasuithe níos mó aitheantais do shaoránaigh na linne seo. 

Fiú mura féidir brath go huile agus go hiomlán ar an fhoclaíocht nua, feictear dom go bhfuil na leasuithe níos ionchuimsithí do shochaí ár linne. Bíodh mé ceart nó mícheart, tá mo chinneadh déanta agam. Ar an 8 Márta, beidh mé ag vótáil,

Sunday, March 3, 2024

An Chúirt Filíochta - Oireachtas na Samhna 2019-2023

Chuile bhliain, ag Oireachtas na Samhna, tagann filí le chéile ag an gCúirt Filíochta agus cloiseann muid a ndánta nó, ó am go chéile, cloistear amhrán nó dhó. Anois is arís, léann daoine dánta ó fhilí eile, filí nach féidir a bheith linn ar an lá ar fáth amháin nó ar fáth eile. 

Bíonn Proinsias Mac a'Bhaird (An Sirriam Gníomhach, agus an fear a chuir tús leis an ócáid an chéad lá riamh), Bríd Ní Mhóráin agus mé fhéin (na mná tí) fíorbhuíoch de na rannpháirtithe uilig, de lucht an Oireachtais agus de na hurraitheoirí as a gcuid tacaíochta, go háirithe Foras na Gaeilge a chuidíonn linn chuile bhliain - murach iad uilig ní bheadh an Chúirt Filíochta ag leanúint ar aghaidh mar atá, agus ag dul ó neart go neart chuile bhliain ón mbliain 2010. 

Sna blianta 2020 agus 2021, is go fíorúil a chualamar uaidh na filí éagsúla, agus tá na físeáin iontacha a chuir Proinsias le chéile fós le feiceáil ar shuíomh YouTube an Oireachtais  anseo (2020) agus anseo (2021). Tugadh Joe Steve Ó Neachtain agus Betsy Ní Shuibhne, scríbhneoirí a bhíodh linn ag an gCúirt Filíochta, chun cuimhne sna físeáin sin. Suaimhneas síoraí dá n-anamacha. Airíonn muid uainn iad.  

Is féidir tuilleadh a léamh faoin gCúirt Filíochta (2010-2018) anseo, ach is mar a leanas a tháinig na filí le chéile, ar bhealach amháin nó ar bhealach eile, ón mbliain 2019 ar aghaidh:

2019

Sylvia Bledow, Seán Ó Muireagáin, Áine Ní Ghlinn, Celia de Fréine, Máire Burns, Máire Ní Bhriain, Bríd Ní Mhóráin, Proinsias Mac a'Bhaird, Alan Titley, Tadhg Mac Dhonnagáin, Ciara Ní É, Máire Ní Oibicín Uí Eidhin, Matt Ó Maonaigh, Paddy Mhéime Ó Súilleabháin, Micheál Ó Ruairc, Bríd Ní Choistealbha.

2020 - go fíorúil

Dairéna Ní Chinnéide, Máire Dinny Wren (léite ag Suzanne Ní Ghallchóir), Labhrás Ó Finneadha, Áine Ní Ghlinn, Gearóidín Nic Carthaigh, Pádraig B. Ó Laighin, Bríd Ní Mhóráin, Micheál Ó Ruairc, Róisín Sheehy, Paddy Bushe, Sylvia Bledow, Gabriel Rosenstock, Stiofán Ó Briain, Aedín Ní Ghadhra, Mícheál Ó hUanacháin, Áine Durkin, Matt Ó Maonaigh, Colette Ní Ghallchóir, Seán Ó Muireagáin, Ciara Ní. É, Pádhraic Ó Finneadha, Máire Ní Bhriain, Proinsias Mac a'Bhaird, Celia de Fréine, Nuala Reilly, Eoin McEvoy, Sam Ó Fearraigh, Philip Cummings, agus dán le Joe Steve Ó Neachtain (léite ag Áine Durkin) ina chuimhne.

2021 - go fíorúil

Áine Durkin, Eoin McEvoy, Róisín Sheehy, Philip Cummings, Áine Ní Ghlinn, Paddy Bushe, Oisín Seoighe, Bríd Ní Mhóráin, Ciara Ní É, Proinsias Mac a'Bhaird, Pádraic Ó Finneadha, Máire Ní Bhriain, Sylvia Bledow, Labhrás Ó Finneadha, Seán Ó Muireagáin, Dúbhán Ó Longáin, Colette Ní Ghallchóir, Sam Ó Fearraigh, Hilary Nic Suibhne, Matt Ó Maonaigh, Nuala Reilly, Laoighseach Ní Choistealbha, dánta le Máire Mac an tSaoi ina cuimhne, agus mír in ómós do Bhetsy Ní Shuibhne, freisin. 

2022

Áine Ní Ghlinn, Bríd Ní Mhóráin, Carmel Cummins, Ceaití Ní Bheildiúin, Áine Durkin, Labhrás Ó Finneadha, Máire Ní Bhriain, Matt Ó Maonaigh, Mícheál Ó hUanacháin, Proinsias Mac a'Bhaird, Seán Ó Muireagáin, Stiofán Ó Briain, Dubhán Ó Longáin, Ciara Ní É, Pádraig Ó Laighin, Conchubhar Ó Liatháin, Christina Warner, Róisín Sheehy, Réaltán Ní Leannáin, Máirín Mhic Lochlainn, Máire Ní Laoire, Seán Ó Fearghail, dán uaidh Alan Titley (léite ag Áine Durkin agus Bríd Ní Mhóráin).

2023

Áine Ní Ghlinn, Mícheál Ó hUanacháin, Ceaití Ní Bheildiúin, Máire Ní Bhriain, Eoin McEvoy, Máire Ní Laoire, Matt Ó Maonaigh, Sylvia Bledow, Proinsias Mac a'Bhaird, Celia de Fréine, Stiofán Ó Briain, Pádraig Mac Fhearghusa, Bríd Ní Mhóráin, Dairéna Ní Chinnéide, Micheál Ó Conghaile, Cathal Póirtéir, Amy Ní Chumaing, Máirín Mhic Lochlainn, Niamh Nic Lochlainn, Aoife Nic Dhonncha, Áine Moynihan, Rhys Iorwert (Cymru), Alasdair (Alba), Seána (Alba), Riáin (amhránaí), agus dán uaidh Art Ó Maolfabhail (léite ag Pádraig Mac Fhearghusa)

Grianghraif